Osaston säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry

ja sen kotipaikka on Tampere

ja sen toiminta-alue on Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Keski-Suomi

2. Ammattiosastoista käytetään näissä säännöissä nimitystä osasto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä nimitystä liitto ja Turvallisuusalan ammattiliitto TURVA ry:stä nimitystä TURVA.

3. Osasto kuuluu jäsenenä Palvelualojen ammattiliittoon PAM ry:een, ruotsiksi Servicefacket PAM rf sekä Turvallisuusalan ammattiliitto TURVA ry:hyn.

4. Osasto on puolueisiin sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja tehtävät

1. Osaston tarkoituksena on koota yksityisellä turvallisuusalalla - ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä työttömät toimimaan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämisen laadun parantamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto
a. toimii jäsenten työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi
b. valvoo työehtosopimusten noudattamista
c. ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, pelkästään itsensä työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien sekä opiskelijoiden liittymistä osastoihin
d. edistää ja tukee alueensa luottamushenkilöiden ja työpaikkojen organisoitumista.
e. toimii liiton muiden osastojen kanssa ja harjoittaa yhteistyötä muiden rekisteröityjen ammattijärjestöjen ja ay-liikkeen tarkoitusperiä tukevien rekisteröityjen yhdistysten sekä työttömyyskassan kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti
f. tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon jäsenten ja heidän edustajiensa työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa
g. edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista harjoittamalla tiedotustoimintaa
h. tekee tunnetuksi osastoa ja liittoa ja niiden toimintaa
i. järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä muuta jäsenistön sivistys-, virkistys- ja harrastustoimintaa.

3. Osasto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee osaston toiminnan tarkoitusta. Toimintansa tukemiseksi osasto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Osasto ei voi perustaa säätiöitä eikä säätiöidä omaisuutta ja varoja.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. Osaston kuuluessa jäsenyhdistyksenä TURVAan, on TURVAlla oikeus sen jäsentietoihin.

5. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa osasto liiton ja TURVAn sääntöjä ja hallinnon päätöksiä ja yhdistyslakia.

3 § Jäsenet

1. Osaston jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisellä turvallisuusalalla - ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla sekä erityisaloilla työskentelevät työntekijät, ammattiin opiskelevat, toimihenkilöt ja esimiehet sekä pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat.

2. Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on vastaanotettu.

3. Jäsenet hyväksyy osaston hallitus. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenyyttä, jäseneksi pyrkivä voi saattaa asian osaston kokouksen ratkaistavaksi. Osaston kokouksen tulee pyytää liiton hallituksen lausunto ennen asian ratkaisemista.

4. Liiton osastoissa voivat vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät jäsenet jatkaa jäsenyyttään osaston eläkeläisjäseninä.

5. Alojen oppilaitoksissa opiskelevat voivat liittyä osaston opiskelijajäseniksi. Siirryttyään työelämään liiton järjestämisalalle opiskelijajäsen saavuttaa täydet jäsenoikeudet samoin edellytyksin kuin uusi jäsen.

6. Kotimaisen tai ulkomaisen ammattiyhdistyksen jäsen voi kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys on päättynyt edellisessä liitossa, siirtyä osaston jäseneksi jos hän työskentelee liiton järjestämisalalla. Näin siirtynyt jäsen saa jäsenyyden katkeamatta liiton sääntöjen mukaiset oikeudet.

4 § Jäsenmaksut

1. Osaston jäsenen on suoritettava jäsenmaksu veronalaisista palkkatuloistaan sekä työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsen suorittaa jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta lukuun ottamatta aikaa, jona hän säilyttää Palvelualojen työttömyyskassan jäsenyyden. Tällöin hänen jäsenmaksunsa määräytyy viimeksi saadun ennakkopidätyksen alaisen palkkatulon perusteella.

2. Liiton valtuusto päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta.

3. Osaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta
a. ollessaan vailla veronalaista palkkatuloa tai työttömyyskassan maksamaa veronalaista etuutta
b. ollessaan ulkomailla ammattiliiton jäsenenä ja maksaessaan tälle jäsenmaksua.

Jäsenmaksuista vapautuvan jäsenen on viipymättä ilmoitettava liitolle vapautumisen syy ja arvioitu kestoaika.

4. Liiton valtuusto voi päättää enintään kuuden (6) kuukauden jäsenmaksun suuruisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä.

5. Osaston eläkeläis- ja opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Liittoon tilitetyistä jäsenmaksuista, ylimääräistä jäsenmaksua lukuun ottamatta, palautetaan osastolle liiton valtuuston vuosittain päättämä prosentuaalinen perus- ja kannusteosa.

7. Osaston jäsenten jäsenmaksun perusosan saamiseksi osaston on vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimitettava liittoon toiminta- ja tilikertomuksensa viimeksi kuluneelta toimintavuodelta sekä ilmoituksen toimihenkilöistään.

8. Jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteista päättää vuosittain liiton valtuusto.

9. Yksityiskohtaiset ohjeet jäsenmaksun perinnästä, jäsenmaksuista vapautumisesta, tilityksestä ja osastojen osuuden suorittamisesta antaa liiton hallitus.

10. Osasto maksaa TURVAlle TURVAn valtuuston päättämää jäsenmaksua.

5 § Jäsenen eroaminen osastosta

1. Jäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti liiton aluetoimistoon, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Jäsenen erotessa hän on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

3. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi osastosta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen (3) kuukauden ajalta.

6 § Jäsenen erottaminen osastosta

1. Hallitus voi erottaa jäsenen
a. jos hän tahallisesti rikkoo liiton, osaston tai TURVAn sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia osaston, hallituksen, liiton tai TURVAn hallituksen ja valtuuston ja liittokokouksen päätöksiä tai toimii muuten liiton, TURVAn ja osaston etujen vastaisesti.
b. jos hän jäseneksi liittyessään on antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja
c. jos hän on toiminut muuten vahingollisella tavalla osastoa, liittoa tai TURVAa kohtaan.

2. Hallitus voi erottaa jäsenen myös
a. jos hän laiminlyö vakinaisten tai ylimääräisten jäsenmaksujen suorittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajalta
b. jos hän siirtyy alalle, josta hän ei sääntöjen 3 §:n mukaan voi liittyä osaston jäseneksi.

3. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle osaston varsinaiselle kokoukselle jättämällä hallitukselle valituskirjelmä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Ennen valituksen käsittelyä osaston on pyydettävä asiasta liiton ja TURVAn hallituksen lausunto.

7 § Osaston kokoukset

1. Osasto kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

Osaston kokous on järjestettävä myös, jos kymmenesosa osaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Vaatimuksessa on yksilöitävä käsiteltävä asia. Kokous on järjestettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty johtokunnalle.

2. Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä osaston kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan hallitukselle, jonka on oman lausuntonsa ohella valmisteltava ne seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan käsitellä osaston kokouksen päätöksellä heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

3. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Osaston kokous hyväksyy etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestyksen.

4. Osaston omaisuuden pääosan tai edes sen merkittävän osan vastikkeetonta siirtämistä tai luovuttamista koskevat päätökset tehdään osaston sääntömääräisessä kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä. Ennen tällaisen päätöksen tekoa on siihen pyydettävä liiton hallituksen lupa.

5. Liiton toimihenkilöillä ja muilla liiton nimeämillä edustajilla sekä eläkeläis- ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus osaston kokouksissa ja tilaisuuksissa.

6. Syys- ja kevätkokouksesta on ilmoitettava osaston jäsenille vähintään 14 päivää ja muista kokouksista 5 päivää ennen kokouksen pitämistä kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla, sähköpostitse, yhdistyksen internet-sivuilla, tekstiviesteillä tai osaston jäsenten keskuuteen leviävässä sanoma- tai jäsenlehdessä siten, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.

7. Hallituksen päätöksellä osaston kokoukseen voi osallistua myös ennen kokousta tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

8. Loka- joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri
b. päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (3-10) ja joko heidän henkilökohtaisten varajäsenten tai yleisvarajäsenten (vähintään 3 ja enintään 10) lukumäärästä.
c. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
d. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta
e. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan-/tilintarkastajaa ja varahenkilöt.
f. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
g. käsitellään jäsenten, hallituksen ja liiton hallituksen esittämät asiat
h. päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta.

9. Helmi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätös
b. esitetään toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan kertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
c. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
d. käsitellään jäsenten, hallituksen ja liiton hallituksen esittämät asiat.

8 § Hallitus

1. Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa 2 kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

2. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.

3. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja ja sihteeri. Näiden lisäksi hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista sekä vähintään 3 ja enintään 10 yleisvarajäsentä. Yleisvarajäsenet tulevat varsinaisen jäsenen sijaan siinä järjestyksessä kuin heidät on merkitty syyskokouksen pöytäkirjaan.

4. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä mahdollisten jaostojen jäsenet.

5. Hallituksen tehtävänä on
a. johtaa osaston toimintaa, taloutta ja hallintoa
b. valmistella osaston kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle
c. huolehtia osaston kokousten päätösten toteutumisesta
d. laatia osaston toiminta- ja tilikertomukset
e. laatia ehdotukset osaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
f. hyväksyä ja erottaa jäsenet
g. ottaa ja erottaa osaston palkalliset työntekijät.

6. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen siirtyy pois liiton järjestämisalalta, vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, eroaa tai erotetaan osastosta tai ilmoittamatta jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota johtokunnasta.

7. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme johtokunnan jäsentä sen katsoo tarpeelliseksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä on läsnä.

8. Hallituksen kokous voidaan pitää kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9. Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

9 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

1. Äänioikeutettu vaaleissa ja äänestyksissä on sellainen jäsen, joka on suorittanut liiton valtuuston vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

2. Vaalikelpoinen on vaaleissa ja äänestyksissä sellainen jäsen, joka on suorittanut liiton valtuuston vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

3. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia vaaleissa eikä heillä ole äänioikeutta vaaleissa ja äänestyksissä.

4. Liiton ja osastojen palkatut toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia.

10 § Osaston toiminta, taloudenhoito ja tilin-/toiminnantarkastus

1. Osaston tilikausi on kalenterivuosi.

2. Osastolla on joko yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan-/tilintarkastajaa ja varahenkilöt.

3. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa johtokunnalle toiminnan- tai tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

4. Osaston toiminnantarkastaja/toiminnantarkastajat tai tilintarkastaja tai liiton hallituksen määräämä tarkastaja voivat milloin tahansa tarkastaa osaston hallinnon ja tilit.

5. Osaston jäsenten jäsenmaksun perusosan saamiseksi osaston on vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimitettava liittoon toiminta- ja tilikertomuksensa viimeksi kuluneelta toimintavuodelta sekä ilmoituksen toimihenkilöistään.

6. Osaston jäsenten jäsenmaksun kannusteosan saamiseksi osaston on täytettävä liiton valtuuston asettamat toiminnan edellytykset.

11 § Osaston eroaminen ja erottaminen

1. Jos osasto haluaa erota liitosta tai TURVAsta, siitä on ilmoitettava liitolle tai TURVAlle yhdistyslain mukaisesti. Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä kokouksista, joissa eroamisesta on päätetty.

Osaston jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä ensiksi seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisen päivän jälkeen.

2. Osaston eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa osaston kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Ehdotus osaston eroamisesta raukeaa, ellei vähintään 3/4 osaston läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä pidetyissä kokouksissa kannata.

3. Osasto voidaan erottaa liitosta tai TURVAsta, jos se
a. toimii liiton tai TURVAn toiminnan tarkoitusta vastaan
b. ei noudata sääntöjä ja liittokokouksen, liiton tai TURVAn valtuuston ja hallituksen päätöksiä
c. ei erota jäsenyydestä sellaista jäsentä, joka toimii vastoin osaston tai liiton tai TURVAn sääntöjä tai liittokokouksen, liiton tai TURVAn valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

4. Osaston erottamisesta liitosta päättää liiton hallitus ja TURVAsta TURVAn hallitus. Osastoa on kuultava ennen erottamispäätöksen käsittelyä. Osasto voi valittaa päätöksestä liiton tai TURVAn valtuustolle riippuen päätöksentekijästä. Valitus on toimitettava kirjallisesti kyseiselle hallitukselle kuukauden kuluessa osaston saatua kirjallisen tiedon erottamisesta.

5. Eronnut tai erotettu osasto menettää kaikki oikeutensa liitossa ja TURVAssa. Osasto ei saa takaisin liitolle tai TURVAlle suorittamiaan maksuja eikä sillä ole oikeutta liiton tai TURVAn rahastoihin tai muuhun omaisuuteen. Liitto tai TURVA ei vastaa eronneen tai erotetun osaston veloista, jollei toisin ole sovittu.

12 § Osaston toiminnan lopettaminen ja purkaminen

1. Jos osasto puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä joko liiton toiselle osastolle tai liitolle käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin. Liitto ei vastaa niistä veloista, joita osastolla oli sen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, jollei toisin ole sovittu.

2. Toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta voi päättää osaston kokous ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

3. Osaston toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta on johtokunnan ilmoitettava viikon kuluessa liiton hallitukselle oikeaksi todistetuilla pöytäkirjajäljennöksillä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia osaston sääntömääräisessä kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä ja liiton hallitus ne hyväksyy. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yksityisen turvallisuusalan alueellinen ammattiosasto